Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 < >

Stanovanjska soseska Jesihov štradon

Helena Kovač u.d.i.a., Peter Kovač štud. arh, Matej Krajnc štud. arh. | Lokacija: Ljubljana | Velikost soseske: 5 x 1000 m2 | Leto projekta: 2018

Obstoječa urbanistična pozidava okoli Jesihovega štradona so posamezne, razpršeno umeščene stavbe ter manjša strnjena nizka pozidava vrstnih hiš. Novo načrtovana soseska je ravno zaradi specifike okoliške pozidave zasnovana iz petih posameznih večstanovanjskih stavb, ki v dveh nizih zapolnjujejo prostor med Jurčkovo cesto in zaledjem Jesihovega štradona. Nova pozidava sledi prevladujoči morfologiji obstoječih naselij le z izborom posamičnih stavbnih volumnov, nove stavbe so sicer urejeno razmeščene ob osi v smeri SV-JZ. Os med stavbami tvori nov kvaliteten zunanji javni prostor, novo promenado z javnimi in hkrati poljavnimi ambienti. Prostorska zasnova zaradi načina umestitve ob osrednji osi, majhnih stavbnih volumnov ter razmikov med njimi, omogoča ob stoletnih poplavah nemoteno odtekanje poplavne vode iz smeri severa proti jugu. Nova soseska petih stolpičev je dobro dostopna, obdana z zelenjem ter tako tudi zvočno zaščitena pred hrupno Jurčkovo cesto. Prav tako je zaradi svoje postavitve dobro osončena in prepišna. Omogoča tudi nadaljnje logično širjenje na jugozahod s postavitvijo dodatnega objekta z desetimi stanovanji na parcelo, ki se sedaj zajeda v območje.

Skupna zmogljivost soseske s petimi stavbami je 50 družinskih stanovanj. Vsaka od stavb ima po 10 stanovanj, ki glede normativne velikosti, števila ter razmerja med njimi ustrezajo zahtevam iz natečajne naloge. Ravno relativna majhnost stavb predstavlja specifično individualno vzdušje za stanovalce. Vsaka stavba zaradi merila predstavlja zanje malo večjo družinsko hišo.

Stavbe so enakih volumnov in so sestavljene iz dveh tipologij. Tri enake stavbe tipa B so umeščene na vzhodni strani gradbene parcele in predstavljajo medetažni tip objekta. Iz skupnega parkirišča na zahodni strani Ulice Jesihov štradon je v najnižjo etažo vsake stavbe uvoz za 6 osebnih vozil. Nadkriti parkirni prostor je lociran na koti obstoječega terena ter iz sprednje strani odprt. Prostor pod stavbo, ki bi bil zaradi kote poplavne vode sicer zasut, je v celoti izkoriščen. Nadstrešena parkirišča so namenjena predvsem gibalno oviranim osebam, družinam z majhnimi otroki in avtomobilom na električni pogon, ki imajo svoje zunanje polnilnice v sklopu inštalacij na zunanjem obodu stavbe.

Na drugi strani promenade sta ob zahodni strani gradbene parcele umeščeni dve stavbi tipa A. Stavbi nista medetažni in manjši prostor pod varno koto poplavne vode do nivoja obstoječega terena ni izkoriščen. V prvi etaži vseh stavb so nad koto stoletne vode umeščeni vhodi v objekte, pomožni prostori, v nekaterih tudi stanovanja. V dveh višjih etažah so po obodu nanizana družinska stanovanja. Vsa stanovanja v obeh tipih objektov so umeščena vogalno, osvetljena iz dveh nebesnih strani, kar omogoča ustrezno osončenost v vseh letnih časih. Vsa stanovanja imajo vogalne pokrite balkone. Komunikacijsko jedro je umeščeno v osrednji del stavbe, naravno osvetljeno, z možnostjo naravnega prezračevanja iz oknom na ravni strehi nad zadnjo etažo stavbe. V vsakem od stopnišč je predvidena takojšnja ali naknadna vgradnja osebnega dvigala. Vse stavbe imajo v izteku stopnišča neposreden dostop na ravno streho. V vseh stavbah je umeščeno po eno stanovanje, ki je v celoti prilagojeno za bivanje gibalno ovirane osebe, vsa ostala stanovanja so zasnovana tako, da se lahko z manjšimi prilagoditvami uredijo za ta namen. Osebni vhod in dostop s kolesi je v vseh stavbah urejen na podoben način pod nadkritimi nišami na strani promenade.